Algemene voorwaarden Inproces (zakelijk)


Algemene Voorwaarden Inproces

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ‘Inproces – Re-integratiediensten, psychologische begeleiding en coaching door V. Horstman en G. van Oort’, hierna te noemen ‘Inproces’, afgesloten verkoopovereenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ‘Inproces’, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden die een andere partij gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ‘Inproces’ en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien ‘Inproces’ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ‘Inproces’ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 1. Definities
1. In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘Inproces’, bedrijf in re-integratiediensten en psychologische begeleiding, waaronder twee eenmanszaken vallen, te weten ‘Inproces’, op naam van V. Horstman geregistreerd onder KvK nummer: 57931593, ‘G. van Oort’ op naam van G.van Oort geregistreerd onder KvK nummer: XXXX In het kader van de algemene voorwaarden opgebouwd uit twee eenmaanszaken

b. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die met ‘Inproces’ een overeenkomst
is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de
gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. Misschien weglaten en in het contract opnemen.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarden
1. Elk uitgebracht aanbod en alle offertes van ‘Inproces’ zijn vrijblijvend.
2. ‘Inproces’ kan niet aan zijn uitgebrachte aanbod of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ‘Inproces’ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ‘Inproces’ tenzij dit door Inmproces schriftelijk is bevestigd. anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ‘Inproces’ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een uitgebracht aanbod of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. De prijs
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw),.
2. De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. Weglaten omdat het flexibeler is dan hier staat bv uurprijzen.

Artikel 5. De betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14/21 dagen na factuurdatum, op een door ‘Inproces’ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ‘Inproces’ aangegeven. ‘Inproces’ is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Betaling vindt plaats in euro’s.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.
5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ‘Inproces’ verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Indien ‘Inproces’ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. ‘Inproces’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘Inproces’ is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien ‘Inproces’ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ‘Inproces’ beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde dit eruit(factuurwaarde) van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Omschrijving order bij difinitie
4. De aansprakelijkheid van ‘Inproces’ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. ‘Inproces’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bijvoorbeeld maar niet uitputtend; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘Inproces’ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘Inproces’ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘Inproces’ of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 7. Overmacht
1. ‘Inproces’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ‘Inproces’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘Inproces’ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. ‘Inproces’ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel ‘Inproces’ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ‘Inproces’ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 8. Intellectuele eigendommen
1. Alle intellectuele eigendomsrechten van ‘Inproces’ bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: bedrijfsnaam, logo’s, artikelen, gehanteerde methoden, technieken en bijbehorend materiaal ligt bij ‘Inproces’. Kopiëren is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 9. Voortijdige beëindiging
1. Indien naar het oordeel van één van de partijen de opdracht niet zoals overeengekomen kan worden uitgevoerd, is die partij gerechtigd de overeenkomst voortijdig te beëindigen. In dat geval dient voor opdrachten met een duur van twee maanden of langer een opzegtermijn van één maand in acht genomen te worden. Voor opdrachten met een duur van minder dan twee maanden, geldt een opzegtermijn van twee weken. Verwijderen. Inproces kan de overeenkomst (definieren) om haar moverende redenen opzeggen met in achtneming van een redelijke termijn ter discretie van Inproces.
2. In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst, ongeacht of deze door de opdrachtgever of door ‘Inproces’ geschiedt, is de opdrachtgever aan ‘Inproces’ vergoeding verschuldigd van de tot op het moment van opzegging verrichte werkzaamheden en in het kader van de opdracht gemaakte kosten inclusief de kosten die verband houden met verplichtingen die ‘Inproces’ in het kader van de opdracht tegenover derden heeft aangegaan. Voorts is ‘Inproces’ gerechtigd om over de periode vanaf het moment van opzegging tot aan het einde van de overeenkomst van de opdrachtgever een vergoeding te vorderen die gebaseerd is op de tot dan toe door ‘Inproces’ gemiddeld aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen. De opdrachtgever dient ‘Inproces’ alle kosten en schade te vergoeden die voortvloeien uit het voortijdig beëindigen van een opdracht, indien en voor over de oorzaak van de voortijdige beëindiging niet aan ‘Inproces’ is toe te rekenen.
3. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, is ‘Inproces’ bevoegd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, naar haar keuze: de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling naar haar uitsluitend oordeel voldoende zeker is gesteld; en/of door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met de opdrachtgever met terugwerkende kracht te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding; onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook.

Artikel 10. Annulering
1. Inproces heeft het recht om eenzijdig de overeenomst voor aanvang schriftelijk te annuleren. reenkomst voor aanvang dient schriftelijk te geschieden.
2. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door ‘Inproces’ worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.
3. Afhankelijk van de werkelijke kosten wordt bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden door ‘Inproces’ in ieder geval 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘Inproces’ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geischillen tussen Inproces en opdachtgever kennis te nemen.
3. Inproces en opdrachtgever (definieren) zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van ‘Inproces’, www.inproces.nu.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ‘Inproces’.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van ‘Inproces’.

Mist vrijwaring

Als uwv wordt gesuwed door client en uwv kosten aan inproces door wil rekenen.

Contract is
Wat gaan we doen wat niet
Hoelang? hoe komen we er van af einddatum
Aansprakelijkheid en vrijwarding